70136961 2386992274961463 1343243282292932608 n

วันที่ 16 -17 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจำนวน 2 ตัวอย่าง ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสาขาสวนขวัญ (ซ้ำ) กรณีผลตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2562 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ เพื่อส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการต่อไป

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์