70477065 2386235088370515 2671331948575588352 n

วันที่ 16 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 พื้นที่ ม.7 ต.บ่อนอก อ.เมืองฯ จ.ประจวบฯกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหญ้าบ่อนอก จำนวน 8 ราย เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการฯเป็นอย่างมาก

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์