69810526 2382302432097114 3604983587331375104 n

วันที่ 11 กันยายน 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต4 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการฝึกการซักซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่(Functional Exercise :FEX) ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(นายภิรมย์ นิลทยา)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกฯและร่วมฝึกซักซ้อมแผนเป็นผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการฯจังหวัดประจวบฯ ผู้เข้าร่วมรับการฝึกซักซ้อมแผนฯประกอบด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและร่วมบูรณาการตามคำสั่งมอบหมายภารกิจในการฝึกการซักซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร โรงฆ่าสุกร ผู้ประกอบการค้าสุกร/เนื้อสุกร ตัวแทนบริษัทเอกชนด้านอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร ตามเป้าหมาย จำนวน 111 คน รายละเอียดตามภาพ

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์