69803889 2381508595509831 3120301192312258560 o

วันที่ 10 กันยายาน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมรอบที่ 3/2562 ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่อำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมเกษตรกร 24 ราย โคนม 600 ตัว

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์