70183085 2378471435813547 5352947028110344192 o

6 มิถุนายน 2562 ปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และจัดตั้งกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ บ้านห้วยสัก หมู่ที่7 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย คัดเลือกประธาน และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เพื่อดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ในระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ ให้มั่นคงและยั่งยืน รองรับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโคเนื้อ ระดับต้นน้ำ เพื่อก้าวไปถึงการส่งออกผลผลิต ต่อไป.

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์