69539451 2378473442480013 1613941554697732096 o

6 กันยายน 2562 คณะทำงานตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย(Food safety)และปลอดภาวะ(Zero waste Livestock)ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรม การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์