69863120 2377593902567967 5035679576366252032 o

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี ร่วมกับ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เดินทางไป ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม ของเกษตรกรในพื้นที่ อ.ปราณบุรี

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์