69493946 2376080176052673 3002973285764825088 o

วันที่ 2-3 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอด่านกักกันสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบรอบเย็นและรอบเช้า ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งตรวจองค์ประกอบน้ำนมยังห้องปฏิบัติการ

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์