69335932 2375352636125427 2213088706510716928 o

วันที่ 2 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมการส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มโคนมอินทรีย์และพัฒนาระบบน้ำนมดิบด้วยระบบรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(GPS) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์