69337085 2370957726564918 6074370863753330688 n

วันที่ 27 สิงหาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ (สุกร / ไก่เนื้อ) ครั้งที่ 2/2562 และตรวจสอบควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในโรงฆ่าสุกร ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน จำนวน 5 โรง ดังนี้

1.โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ (สุกร) บริษัท CPF จำกัด เช่าดำเนินการ

2.โรงฆ่าสัตว์ (สุกร)นายวีระศักดิ์ ทรายเพชร

3.โรงฆ่าสัตว์ (สุกร) นางสำเนาว์ ศรีเพชร

4.โรงฆ่าสัตว์ (ไก่เนื้อ) นางเพ็ญจันทร์ จูรัตน์ศักดิ์เจริญ

5.โรงฆ่าสัตว์ (ไก่เนื้อ) ธณกรฟูดส์

ทุกรายได้ปฏบัติตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และ พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และได้แจ้งมาตรการการป้องกันโรค ASF แบะมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มงวด

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์