68918184 2368077623519595 5709536417277804544 n

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานสำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อยและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร กรมวิชาการเกษตร ตรวจสถานที่ขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานภาคใต้ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมปศุสัตว์, กรมประมง,กรมวิชาการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อยจำนวน 21 แห่ง สรุปผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิด ตามพรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558, พรบ.ปุ๋ย 2518 และพรบ.วัตถุอันตราย 2535

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์