68798840 2366573053670052 1488776110224179200 n

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประมงอำเภอกุยบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ตรวจร้านค้าอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย แบบบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่อำเภอกุยบุรี จำนวน 8 แห่ง สรุปผลการเข้าตรวจไม่พบการกระทำความผิด

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์