68455752 2365818890412135 2296223841543782400 n

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในพื้นที่หมู่ที่ 3, 6, 9, 10 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ รวม 10 ราย เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) พร้อมบันทึกข้อมูลการเลี้ยงสุกร ประเมินความเสี่ยงลงในแอพพลิเคชั่น E-Smart+ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกร

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์