69075101 2365812070412817 7367998391785095168 n

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงสุกรรายย่อย ในพื้นที่ อำเภอทับสะแก และเฝ้าระวังทางอาการ ของโรคอหิวาต์ แอฟริกา ในสุกร(ASF) สร้างการรับรู้ ให้กับเกษตรกร และประเมินความเสี่ยง E-smart+ เพื่อให้ ผู้เลี้ยงสุกรรับทราบถึงสถานการณ์ และมาตรการ แนวทางป้องกันโรค พร้อมให้คำแนะนำ ในการป้องกันโรคฯ เพื่อเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม หากมีการระบาดของโรคฯในพื้นที่

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์