68676352 2365814760412548 3546598274355953664 n

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ส่งมอบเวชภัณฑ์และปัจจัยการผลิตตามโครงการ ปรับปรุงฟาร์มปศุสัตว์(สถานที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง)เข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) งบ กลุ่มภาคกลางตอนล่าง2พื้นที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 ราย

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์