69115157 2365105370483487 2111672734671962112 n

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ จำนวน 3 ราย และ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จำนวน 6 ราย รวม 9 ราย สุกร 353 ตัว เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) พร้อมบันทึกข้อมูลการเลี้ยงสุกร ประเมินความเสี่ยงลงในแอพพลิเคชั่น E-Smart+ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกร

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์