68467966 2365096713817686 6675822299880357888 n

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรีส่งมอบวัสดุและเวชภัณฑ์ ตามโครงการ ปรับปรุงฟาร์มปศุสัตว์(สถานที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง)เข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ประจำปี 2562 ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 ราย

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์