69033226 2365103570483667 4751201502687657984 n

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยปศุสะตว์อำเภอบางสะพาน จัดเจ้าหน้าที่และเกษตรกรแกนนำเข้าร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรที่สนใจปรับปรุงพันธุ์โคด้วยวิธีผสมเทียมน้ำเชื้อโคพันธุ์ Beefmaster ของกรมปศุสัตว์ โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย และฟาร์มชวนชื่น ณ ฟาร์มชวนชื่น ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเจ้าหน้าที่และเกษตรกรของอำเภอบางสะพาน เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์