68685675 2365099760484048 1411459758229028864 n

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานจ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกรูด จัดประชุมชี้แจงการจัดสวัสดิภาพให้แก่สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาล แจ้ง พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการตัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ให้แก่ผู้บริหารเทศบาล พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกชุมชนผู้รักสัตว์ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกรูด มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 50 คน

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์