68465819 2365094800484544 546219582629609472 n

วันที่ 18 ส.ค.2562 เวลา 10.00 น.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ได้ไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสุกร พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาด้านการป้องกันโรคฯ เข้าสู่ฟาร์ม

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์