68377216 2364374733889884 7552351835672018944 n

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงานโครงการลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์