68276913 2362926650701359 8474498953553903616 n

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงสุกรรายย่อย ในพื้นที่ อำเภอทับสะแก และเฝ้าระวังทางอาการ ของโรคอหิวาต์ แอฟริกา ในสุกร(ASF) สร้างการรับรู้ ให้กับเกษตรกร และประเมินความเสี่ยง E-smart+ เพื่อให้ ผู้เลี้ยงสุกรรับทราบถึงสถานการณ์ และมาตรการ แนวทางป้องกันโรค พร้อมให้คำแนะนำ ในการป้องกันโรคฯ เพื่อเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม หากมีการระบาดของโรคฯในพื้นที่

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์